Water Oxidation Catalysis with Fe2O3 Constrained at the Nanoscale

fe2o3 nano-ribbon

מאמר חדש מקבוצת המחקר של פרופ' מיטל כספרי-טורוקר:
בעבודה זו בחנו הכותבים את ההשפעה של הקטנת גודלו של חומר לרמה הננומטרית על יכולתו של החומר לבצע פעילות קטליטית. החומר אשר נבחר לעבודה זו הוא תחמוצת ברזל (Fe2O3), לה היכולת לחמצן מים ולהשתתף בהמרת אנרגיית שמש לדלק שימושי. במסגרת מחקר זה גילו הכותבים שהקטנת ממדי תחמוצת הברזל עשויה לגרום למאמצים בה, ועל-כן לשבש את התהליך הקטליטי. בנוסף, החוקרים מצאו ששימוש במצעים בעלי התאמה סריגית גבוהה יותר לחומר הננומטרי המשוקע, מקטין את המאמצים בחומר הקטליטי ולכן מגדיל את יעילותו.
הכותב הראשון במאמר זה הוא מאיר חיים דהן, סטודנט לתואר ראשון בפקולטה במסלול חומרים-פיסיקה, שעבד במעבדה של פרופ' כספרי טורוקר במסגרת התואר הראשון שלו.
M. H. Dahan, M. Caspary Toroker, J. Phys. Chem. C 2017, 121, 6120.

לחצו כאן למאמר

fe2o3 nano-ribbon